Zapisnik 6. seje upravnega odbora ZRS

Ljubljana, 31. maja 2006, v prostorih radiokluba Triglav-S53APR, Saveljska 50.

Prisotni: Ivan Batagelj-S54A, Boris Plut-S54O, Miran Vončina-S50O, Goran Krajcar-S52P, Simon Mermal-S53RM, Silvo Obrul-S50X, Franci Žankar-S57CT in Drago Grabenšek-S59AR;

opravičeno odsotni: Štefan Barbarič-S51RS, Mijo Kovačevič-S51KQ, Bajko Kulauzović-S57BBA in Miloš Oblak-S53EO.      

Dnevni red:

1.  Pregled in potrditev zapisnika 5. seje upravnega odbora ZRS

2.  34. konferenca ZRS

a) Pregled in potrditev zapisnika konference

b) Realizacija delovnega in finančnega načrta ZRS za leto 2006 

3.  Razno - aktualne zadeve 

a)    60-letnica ZRS

b)    Priznanja ZRS

c)     Sejem HAM RADIO 2006 

d)    Vaja ARON 2006

e)    Pravila za UKV tekmovanja ZRS

f)      Sodelovanje z interesnimi klubi

g)    Spremembe in dopolnila Zakona o elektronskih komunikacijah      

Začetek seje: ob 16.30 uri.

Sejo je vodil Ivan Batagelj-S54A, predsednik ZRS; po ugotovitvi prisotnosti je predlagal dopolnitev dnevnega reda, kot predlog že poslanega pred sejo, in nadaljeval po potrjenem dnevnem redu seje.

Ad 1.

Pregled zapisnika 5. seje upravnega odbora ZRS, s poudarkom na sprejetih sklepih - ugotovitve: sklepi so bili realizirani  (sklepa štev. 215 in štev. 223.a sta še v postopku),

na besedilo predloženega zapisnika ni bilo pripomb.  

Sklep štev. 224:  Potrjujemo zapisnik 5. seje upravnega odbora ZRS v predlaganem besedilu.

Sklep štev. 225:  Sprejme se spremenjeni in dopolnjeni dokument Pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj (PUARP 2006 – ZRS), ki se ga objavi v glasilu CQ ZRS, štev. 3/2006, in na spletnih straneh ZRS.     

Ad 2. a

Po razpravi v zvezi z organizacijo in potekom 34. konference ZRS ter po pregledu predloženega zapisnika konference sta bila sprejeta

Sklep štev. 226:  Sprejme se zapisnik 34. konference ZRS v predlaganem besedilu in se ga predloži v pregled in potrditev overiteljem ter potem objavi v glasilu CQ ZRS, štev. 3/2006, in na spletnih straneh ZRS.

Sklep štev. 227:  Ivan Batagelj-S54A in Drago Grabenšek-S59AR proučita pobude in predloge, ki so jih podali delegati v razpravi na 34. konferenci ZRS, in pripravita ustrezne obrazložitve oziroma rešitve – obravnava na naslednji seji upravnega odbora ZRS.  

Sklep štev. 228:  Radioklubu Slovenj Gradec-S59DCD, gostitelju 34. konference ZRS, upravni odbor ZRS izreka javno pohvalo in zahvalo za odlično izvedeno organizacijo konference in spremljajočih aktivnosti.

Ad 2. b

Drago Grabenšek-S59AR je poročal o realizaciji finančnega načrta ZRS, sprejetem na 34. konferenci ZRS, in povedal, da so do 15. maja prihodki realizirani v pričakovanem obsegu (članarino-operatersko kotizacijo ZRS je plačalo 1707 operaterjev ali zaokroženo 80%, neplačnikom bodo poslani opomini; prihodek po pogodbi URSZR-ZRS je potrjen, druge postavke prihodkov so delno realizirane), izdatki-fiksni stroški za poslovanje ZRS pa so mesečno realizirani v okviru planiranih finančnih sredstev).

Po izčrpni razpravi o realizaciji finančnega načrta in na njega vezanega delovnega načrta ZRS 2006, vključno z obravnavo poročil oziroma predlogov managerjev ZRS (Mijo Kovačevič-S51KQ in Franci Žankar-S57CT) je bil sprejet

Sklep štev. 229:

a) Potrdi se koriščenje finančnih sredstev v znesku 630.000 SIT za nabavo in postavitev dveh duplekser filtrov za VHF repetitorja na Pohorju in Nanosu – za izvedbo sta zadolžena Mijo Kovačevič-S51KQ in Drago Grabenšek-S59AR.    

b) Potrdi se koriščenje finančnih sredstev v načrtovanih zneskih po finančnem načrtu ZRS 2006 za organizacijo ARG tekmovanj (po sprejetem ARG koledarju za leto 2006) in udeležbo ARG reprezentance na IARU ARDF prvenstvu 2006, septembra letos v Bolgariji – za izvedbo sta zadolžena Franci Žankar-S57CT in Drago Grabenšek-S59AR.

c) Po finančnem načrtu ZRS 2006 načrtovane UKV, KV in PR aktivnosti se smejo realizirati le na podlagi predhodne odobritve upravnega odbora ZRS oziroma po potrditvi finančnih sredstev za izvedbo le-teh -  managerji ZRS (za UKV – Sine Mermal-S53RM, za KV – Goran Krajcar-S52P in za PR – Bajko Kulauzović-S57BBA) pripravijo terminsko in finančno ovrednotene predloge za izvedbo akcij, vsak za svoje področje, in jih predložijo upravnemu odboru ZRS v potrditev.

Ad 3. a

Po razpravi o obeležbi 60-letnice ZRS in sprejetem stališču, da bi bil najustreznejši termin za osrednjo prireditev meseca oktobra ali novembra (istočasno tudi srečanje oldtimerjev ZRS in podelitev nagrad za mednarodno VHF/SHF tekmovanje ALPE ADRIA/letos je organizator ZRS) je bil sprejet    

Sklep štev. 230:  Ivan Batagelj-S54A, Boris Plut-S54O, Miran Vončina-S50O, Sine Mermal-S53RM in Drago Grabenšek-S59AR pripravijo predlog scenarija za izvedbo osrednje prireditve ob praznovanju 60-letnice ZRS - obravnava in potrditev na naslednji seji upravnega odbora ZRS.

Ad 3. b

Po obrazložitvi in obravnavi predlogov za priznanja ZRS je bil sprejet

Sklep štev. 231: Po Pravilniku o priznanjih ZRS se podeli naslednja priznanja:

1.  Radioklub »Hinko Košir«, Velenje-S59EKL – Zlata plaketa ZRS,

2.  Janez Terbovšek-S57UBA, Srebrna plaketa ZRS,

3.  Danilo Brelih-S50U – Zlata značka ZRS.

Priznanja se podeli po dogovoru z matičnimi radioklubi.

Po razpravi o podelitvi posebnih priznanjih ob 60-letnici ZRS je bil sprejet

Sklep štev. 232: Vsi managerji ZRS (S51KQ, S52P, S53EO, S53RM, S57BBA in S57CT) pripravijo predloge za podelitev posebnih priznanj ZRS posameznikom in organizacijam za dosežke in prispevke pri delovanju radioamaterske organizacije v preteklih 10 letih – obravnava na naslednji seji upravnega odbora ZRS.

Ad 3. c

Drago Grabenšek-S59AR je poročal o izvršenih pripravah za udeležbo ZRS na radioamaterskem sejmu HAM RADIO 2006 (potrditev prijave in razstavnega prostora ZRS), Goran Krajcar-S52P, vodja lanske ekipe ZRS, pa je predstavil vsebino nastopa ZRS in ureditev razstavnega prostora, sestav ekipe ZRS in stroškovnik.  

Sklep štev. 233: Potrdi se udeležba ZRS na sejmu HAM RADIO 2006. Za pripravo in nastop ZRS na sejmu se imenuje 4-članska ekipa v sestavu: Goran Krajcar-S52P, vodja ekipe, Silvo Obrul-S50X, Rajko Vavdi-S54X in Janko Oven-S57L. Za izvedbo akcije se lahko koristi finančna sredstva do največ 400.000 SIT (dnevnice članov ekipe za čas potovanja in bivanja, prevoz/najem kombija, gorivo in cestnine, nastanitev v sejemskem kampu/šotori, stroški ureditve razstavnega prostora idr.).

Ad 3. d

Po predstavitvi namena, vsebine in načina izvedbe akcije ARON ZRS 2006 (poročal je Goran Krajcar-S52P, član ZRS komisije ARON) je bil sprejet

Sklep štev. 234: V mesecu juniju 2006 se izvede akcija ARON ZRS 2006 (usklajeno z dokumentom Aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih – ARON); zaradi narave akcije se datum, čas in potek javno ne objavljajo v naprej – za priprave in izvedbo ARON ZRS 2006 ter izdelavo poročila o poteku akcije je zadolžen Goran Krajcar-S52P.   

Ad 3. e

Obravnavane so bile spremembe in dopolnila pravil za ZRS UKV tekmovanj , ki jih je pripravil UKV manager  Sine Mermal-S53RM; v obrazložitvi je poudaril, da so v novih pravilih upoštevana trenutno veljavna pravila za IARU R1 VHF in UHF/SHF tekmovanja, posebnosti pravil naših tekmovanj in sklepi UKV sestanka v Nemčavcih, avgusta 2005.

Po dinamični razpravi, še posebno v zvezi s pravico udeležbe v ZRS UKV tekmovanjih (dodatno je ARG manager Franci Žankar-S57CT, vezano na tekmovanja ZRS, izpostavil problematiko plačevanja startnine na ARG tekmovanjih za tekmovalce, ki niso člani ZRS) je bil sprejet

Sklep štev. 235:

a) Sprejmejo se nova Pravila ZRS UKV tekmovanj, ki se objavijo v glasilu CQ ZRS, štev. 3/2006, in na spletnih straneh ZRS in SLOVHF.

b) Franci Žankar-S57CT pripravi informacijo o številu tekmovalcev, ki so plačali startnino za udeležbo na ARG tekmovanjih ZRS v letu 2006, in ustrezen predlog – odločitev v zvezi s plačevanjem startnine bo upravni odbor ZRS sprejel dopisno preko e-pošte (sklep se vključi v zapisnik 6. seje upravnega odbora ZRS).

Na podlagi informacije in predloga ARG managerja je upravni odbor ZRS dopisno preko e-pošte sprejel

Sklep štev. 236: Slovenski ARG tekmovalci, ki sicer niso člani ZRS, za udeležbo na ARG tekmovanjih ZRS od junija 2006 dalje ne plačujejo startnine.

Ad 3. f

Ivan Batagelj-S54A je poročal o vsebini razgovora s Tinetom Brajnikom-S50A, predsednikom SCC (Slovenia Contest Club) in podal svoje poglede na sodelovanje ZRS z interesnimi klubi, katerih področja dela so sicer različne radioamaterske dejavnosti.

Po dinamični razpravi, v kateri so bili podana različna stališča in ocene glede sodelovanja ZRS z društvi/klubi, ki niso člani ZRS, je bil sprejet

Sklep štev. 237:

a) Upravni odbor ZRS načelno pozdravlja in sprejema pobude in predloge za sodelovanje z vsemi klubi/društvi, katerih pravila niso v nasprotju s statutom ZRS, in katerih področja delovanja so elektrotehnika, radiotehnika, telekomunikacije in tehnična kultura na splošno, še posebno pa radioamaterska in njej podobne dejavnosti.  

b) Upravni odbor ZRS vabi SCC (Slovenia Contest Club) k sodelovanju pri izdajanju glasila ZRS (na voljo se daje do štiri strani v vsaki številki CQ ZRS, za članke, vsebinsko vezane na usmeritev in namen glasila ZRS ter usklajene s programom in cilji ZRS) in pri uresničevanju programa dela ZRS, še posebno pri KV aktivnostih.

Upravni odbor ZRS tudi meni, da bi bila včlanitev SCC v ZRS najustreznejša oblika uresničevanja skupnih ciljev in nalog na področju radioamaterskih dejavnosti.

c) Aktivnosti v zvezi s sodelovanjem ZRS in SCC se nadaljujejo – zadolžen Ivan Batagelj-S54A.       

   

Ad 3.f

Drago Grabenšek-S59AR je predstavil predlog sprememb in dopolnil Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom), objavljenega na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo, in povedal, da je pri pregledu gradiva ugotovil, da se zakonska določila, ki obravnavajo radioamatersko dejavnost, vsebinsko ne spreminjajo in so v redu (pri pripravi zdajšnjega ZEKom je sodelovala tudi ZRS), je pa pri navedbi veljavnosti predpisov, ki zadevajo radioamaterje, nekaj nepravilnosti, na katere bi bilo treba opozoriti.

Sklep štev. 238: ZRS se odzove na poziv za javno obravnavo predloga sprememb in dopolnil Zakona o elektronskih komunikacijah – za pripravo dopisa z obrazložitvijo stališč ZRS je zadolžen Drago Grabenšek-S59AR.         

  

     

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.  

Zapisnikar:

Drago Grabenšek, S59AR

sekretar ZRS

Ivan Batagelj, S54A

predsednik ZRS