Poleg pooblaščenih predstavnikov članov-delegatov radioklubov ZRS (po evidenci prisotnosti skupaj 39) so se konference udeležili člani upravnega odbora in nadzornega odbora ZRS (skupaj 9) in gosti: Toni Stipanič-S53BH, dolgoletni in častni predsednik ZRS, Franci Mermal-S51RM, dolgoletni predsednik ZRS, Albin Vogrin-S53B, dolgoletni predsednik nadzornega odbora ZRS, Terezija Mihev-S51IY, vdova Ivana Miheva-S57FS, Matjaž Zanoškar, župan mestne občine Slovenj Gradec, in Vladimir Nikolič, vodja CZ Slovenj Gradec; kot opazovalci so prisostvovali tudi številni člani in članice radioklubov ZRS.   

Dnevni red konference:

1.    Otvoritev, pozdrav gostov in delegatov

2.    Izvolitev organov konference in sprejem poslovnika konference

3.    Poročilo upravnega odbora, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora za leto 2005

4.    Beseda gostov

5.    Razprava o poročilih, poročilo verifikacijske komisije in sklepanje

6.    Nadomestne volitve članov organov ZRS

7.    Delovni in finančni načrt ZRS za leto 2006

8.    Pobude in predlogi

9.    Sklepi in priporočila

Pred začetkom dela konference je Tomaž Kašnik-S57PKT, predsednik radiokluba Slovenj Gradec-S59DCD, izrekel dobrodošlico in se zahvalil za zaupano organizacijo konference in hamfesta. Matjaž Zanoškar, župan mestne občine Slovenj Gradec, je v pozdravnem nagovoru poudaril pomen in poslanstvo radioamaterske organizacije, zaželel uspešno delo konference ter predsedniku ZRS predal Plaketo mestne občine Slovenj Gradec, priznanje ob 60-letnici delovanja ZRS. Uvodni del sta vmes popestrila folklorna skupina Pastirji iz Podgorja in Trio S59DCD, ob zaključku pa sta Terezija Mihev-S51IY in Božo Metelko-S57UYZ prejela listino častnega člana S59DCD za dolgoletno članstvo in uspešno delo v radioklubu Slovenj Gradec.    

Ad  1. in Ad  2.

Konferenco je ob 15.00 uri otvoril Ivan Batagelj-S54A, predsednik ZRS; pozdravil je delegate in goste ter predlagal sestavo delovnega predsedstva, v katerega so bili izvoljeni:  

1. Miran Vončina-S50O, radioklub Cerkno,    

2. Janez Terbovšek-S57UBA, radioklub Velenje,  

3. Janko Franetič-S56AFJ, radioklub Laško,

4. Anton Galun-S51AG, radioklub Ptuj,  

5. Andrej Breceljnik-S56ZAB, radioklub Triglav, Ljubljana.

Miran Vončina-S50O, predsednik delovnega predsedstva, se je zahvalil za zaupanje, obrazložil način javnega glasovanja s kartoni, ki so jih delegati prejeli ob evidentiranju pristnosti, in poudaril, da bo delo konference potekalo po poslovniku za delo konference ZRS, sprejetem na 32. konferenci ZRS in usklajenem z veljavnim statutom ZRS. Predlagal je dnevni red, sicer že poslan z gradivi za konferenco, in ga dal v razpravo – z javnim glasovanjem je bil potrjen predloženi dnevni red konference.   

Na predlog predsednika delovnega predsedstva so bili z javnim glasovanjem izvoljeni delovni organi po poslovniku konference:  

Verifikacijska komisija:

1. Rado Jurač-S52OT, radioklub Ilirska Bistrica,  

2. Hubert Tratnik-S51NZ, radioklub Ravne na Koroškem,  

3. Igor Gomze-S51O, radioklub S5 QRP, Celje.  

Komisija za sklepe:

- predsednik in člani delovnega predsedstva konference.

Zapisnikar:

- Drago Grabenšek-S59AR, sekretar ZRS; konferenca je bila snemana na magnetofon.

 Overitelji zapisnika:

1. Miro Kokol-S51SK, radioklub Ribnica,  

2. Dejan Gale-S57BCT, radioklub Slovenija, Ljubljana,  

3. Franci Padežnik-S51HF, radioklub Slovenska Bistrica.

Ad  3.

a)  Poročilo upravnega odbora ZRS za leto 2005 je podal Ivan Batagelj-S54A, predsednik ZRS, in v njem predstavil opravljene naloge upravnega odbora ZRS po sprejetem delovnem in finančnem načrtu ZRS za preteklo leto, vključno z drugimi aktualnimi zadevami, ki spadajo v delokrog upravnega odbora - poudarki iz poročila: upravni odbor je imel pet rednih sej, sprejetih je bilo 58 sklepov, ki so pretežno izvršeni, nekaj pa jih je še v postopku izvršitve; spremljanje realizacije finančnega načrta ZRS in koriščenje finančnih sredstev za načrtovane aktivnosti skladno s finančnimi prilivi in na podlagi sprotne odobritve upravnega odbora; v maju in juniju 2005 je bil izvršen inšpekcijski nadzor plačevanja davčnih obveznosti ZRS, pri katerem DURS-Davčni urad, Ljubljana, ni ugotovil nepravilnosti; mednarodne aktivnosti - udeležba ZRS na radioamaterskem sejmu HAM RADIO 2005 in IARU ARDF prvenstvu 2005, sodelovanje delegacije ZRS na konferenci IARU Region 1; obravnava problematike postavljanja radioamaterskih anten/priprava predloga Ministrstvu za okolje in prostor za spremembo »gradbenega pravilnika«; izvajanje pogodbe z Upravo RS za zaščito in reševanje ter dogovora o sodelovanju s Slovensko vojsko; aktivnosti ARON in sodelovanje ZRS na vaji Vlak Maribor 2005; prenova spletne strani ZRS, obveščanje članstva o delu upravnega odbora/objavljanje zapisnikov sej; obravnava predlogov radioklubov za priznanja ZRS; sodelovanje z APEK pri urejanju radioamaterske zakonodaje/uveljavitev pasu 7100-7200 kHz in problematika EMC – dopolnitev dokumenta Pogoji za uporabo amaterskih radijskih postaj; pobuda za priznavanje CEPT radioamaterskega dovoljenja pri opravljanju izpita za voditelje čolnov/predlog za oprostitev izpita iz radiokomunikacij; pristop ZRS k pobudi za pripravo Sporazuma o sodelovanju med nevladnimi organizacijam in Vlado RS; sprejem pravil za tekmovanja KVP ZRS in UKV POKAL ZRS; obravnava problematike rezultatov za KVP ZRS 2005; izobraževalna dejavnost – RIS 2005, operaterski izpiti/ priročnik za radioamaterje, posebne ugodnosti za radioklube, ki organizirajo tečaje; obravnava in sprejem finančnega poročila ZRS za leto 2005, obravnava in sprejem vsebinske zasnove delovnega načrta ZRS in priprava finančnega načrta ZRS za leto 2006; imenovanje novega UKV managerja ZRS/predlog za člana upravnega odbora ZRS; informacija o načrtovanem sodelovanju ZRS na radioamaterskem sejmu meseca aprila v Pordenonu in na prireditvi AEFA, jeseni letos v Ljubljani).

Poročila managerjev ZRS za leto 2005 (ARG, UKV, RPR/ATV in za diplome) so bila objavljena v glasilu CQ ZRS, štev. 2/2006, Goran Krajcar-S52P, KV manager, je poročal na konferenci (sestanek srednjeevropskih držav-članic IARU Region 1 na Murterju, Hrvatska; udeležba v tekmovanju Field Day IARU CW/SSB, hkrati tudi predstavitev delovanja ARON za občinske predstavnike CZ in URSZR; sodelovanje ekipe ZRS v tekmovanju IARU HFC 2005 s posebnim klicnim znakom S580HQ; sodelovanje ZRS na radioamaterskem sejmu HAM RADIO 2005; izvedba akcije ARON Celje; udeležba delegacije ZRS na konferenci IARU Region 1 v Davosu, Švica; obrazložitev problematike v zvezi s pregledom dnevnikov in objavo uradnih rezultatov za tekmovanje KV prvenstvo ZRS 2005; predlog za organizirano akcijo/širšo javno razpravo o KVP ZRS in pripravo novih pravil, vključno z načeli za obdelavo tekmovalnih dnevnikov).      

b) Finančno poročilo ZRS za poslovno leto 2005 je bilo poslano z gradivi za konferenco, objavljeno tudi v glasilu CQ ZRS, štev. 2/2006, ter predloženo v razpravo in sprejem konferenci ZRS.

c) Bojan Debelak-S56UTM, predsednik nadzornega odbora ZRS (skladno s statutom ZRS in s soglasjem članov nadzornega odbora ZRS, namesto pokojnega Jožeta Breznikarja-S52PL) je poročal o pregledu finančno-materialnega poslovanja ZRS za leto 2005. Podal je ugotovitve in ocene nadzornega odbora, da je bilo poslovanje ZRS v preteklem letu v glavnem usklajeno z delovnim in finančnim načrtom, da so knjigovodske listine urejene in z računalniškim programom vodene v skladu z računovodskim standardom za društva, in da je bil zaključni račun ZRS za leto 2005 s predpisanimi listinami predložen pristojnim institucijam. Potrdil je identičnost v poročilu izkazanih prihodkov, odhodkov in presežka prihodkov nad odhodki ter predlagal, da konferenca sprejme in potrdi finančno poročilo ZRS za leto 2005, ki je bilo predloženo delegatom radioklubov in tudi objavljeno v glasilu CQ ZRS, štev. 2/2006. Upravnemu odboru je predlagal, da oceni delo tekmovalne komisije KVP ZRS 2005 in še pred letošnjim tekmovanjem sprejme ustrezne ukrepe, prav tako pa naj uredi status ekipe in klicnega znaka S50HQ, vključno s pošiljanjem QSL kartic. (Zapisnik nadzornega odbora ZRS o pregledu finančno-materialnega poslovanja za leto 2005 je v arhivu ZRS.)           

Ad  4.

Predsednik delovnega predsedstva je pozval goste in opazovalce, da se vključijo v zasedanje konference; ker razprave ni bilo, je nadaljeval po dnevnem redu konference.

Ad  5.

Rado Jurač-S52OT, predsednik verifikacijske komisije, poročal, da je komisija na podlagi prejetih pooblastil radioklubov, ugotovila, da je na konferenci prisotnih 39 predstavnikov radioklubov, kar je več kot ena tretjina predstavnikov radioklubov-članov ZRS, ki sestavljajo konferenco – po določilih 17. člena statuta ZRS je 34. konferenca ZRS sklepčna, lahko nadaljuje z delom in veljavno sprejema odločitve po statutu ZRS.  

Predsednik delovnega predsedstva je pozval delegate k razpravi na poročila za leto 2005.  

Razprava:

- Boštjan Vončina-S55O, predstavnik radiokluba Soča, Nova Gorica (ZRS se mora bolj angažirati pri pridobivanju proračunskih sredstev, kar bi omogočilo uspešnejše delovanje organizacije, pa tudi letna članarina bi tako lahko bila manjša, saj je le-ta kar velika, še posebno, če je več radioamaterjev v družini; uveljavitev ugodnosti Mobitel SOS paketa za radioamaterje-člane ZRS/izvajanje aktivnosti s področja Civilne zaščite; potrebna je večja prisotnost članov upravnega odbora ZRS na portalu ZRS; ažuriranje podatkov o radioklubih /objava podatkov na spletnih straneh ZRS; aktualna problematika postavljanja anten in drugih objektov za izvajanje radioamaterske dejavnosti/«gradbeni pravilnik«). 

Miran Vončina-S50O je kot podpredsednik ZRS odgovoril na podane pobude oziroma postavljena vprašanja (sodelovanje ZRS z URSZR; prijavljanje na javne razpise, Mobitel SOS paket; angažiranje ZRS pri reševanju aktualne problematike postavljanja radioamaterskih anten; izboljšanje komunikacije s članstvom/obveščanje o delu upravnega odbora; aktivnosti interesnih klubov idr.).

Ker ni bilo drugih razpravljalcev, je predsednik delovnega predsedstva je zaključil razpravo in ločeno dal na glasovanje obravnavana poročila - z javnim glasovanjem so bila sprejeta poročila za leto 2005 (poročilo upravnega odbora ZRS, vključno s poročili managerjev ZRS, finančno poročilo ZRS in poročilo nadzornega odbora ZRS).

Ad  6.

Ivan Batagelj-S54A, predsednik ZRS, je predlagal, da se skladno z določili 14. člena statuta ZRS namesto Evgena Kranjeca-S52EZ, ki je na lastno željo prenehal opravljati funkcijo, za člana upravnega odbora ZRS izvoli Simona Mermala-S53RM, UKV managerja ZRS, kar je konferenca z javnim glasovanjem potrdila.   

Bojan Debelak-S56UTM, predsednik nadzornega odbora ZRS, je predlagal, da se skladno z določili 14. člena statuta ZRS namesto pokojnega Jožeta Breznikarja-S52PL za člana nadzornega odbora ZRS izvoli Igorja Kafola-S51IK, kar je konferenca z javnim glasovanjem potrdila.   

Ad 7.

Finančni načrt ZRS za leto 2006, na njega je vezan delovni načrt, je bil poslan z gradivi za konferenco in objavljen v glasilu CQ ZRS, štev. 2/2006.  

Ivan Batagelj-S54A, predsednik ZRS, in Miran Vončina-S50O, podpredsednik ZRS, sta uvodoma poudarila načrtovane akcije ZRS v letu 2006 in izpostavila tudi druge aktualne zadeve (organiziranost ZRS – nosilci dejavnosti so radioklubi, upravni odbor lahko zagotavlja pogoje za izvajanje posameznih radioamaterskih aktivnosti le skladno z letnim finančnim in delovnim načrtom, z reševanjem sprotnih zadev, ki spadajo v njegov delokrog, ter z zastopanjem interesov radioamaterske organizacije pri državnih organih in institucijah; glavni vir financiranja je članarina, drugi viri, sicer pridobljeni v mejah možnosti, so skromni; s finančnimi sredstvi ZRS je treba skrbno gospodariti, kar se tudi izvaja in je tudi razvidno iz finančnega poročila; problematika osipa članstva in akcije za ponovno včlanitev; evidenca operaterjev-članov radioklubov/ZRS in problematika plačevanja operaterske kotizacije-članarine ZRS; nujnost organiziranega delovanja radioklubov na področju izobraževanja, še posebno pri pridobivanju novih članov-operaterjev; sodelovanje z interesnimi klubi npr. Slovenia Contest Club; apel za strpnost in sodelovanje pri reševanju aktualnih problemov naše organizacije; sedanjim organom ZRS spomladi naslednje leto poteče mandat, zato bi morali radioklubi že začeti razmišljati o kandidatih za člane organov ZRS, ki bodo voljeni na naslednji, 35. konferenca ZRS).  

Predsednik delovnega predsedstva  je pozval delegate k razpravi na predloženi finančni in delovni načrt ZRS za leto 2006; ker razprave ni bilo, je dal oba načrta na glasovanje - z javnim glasovanjem sta bila sprejeta delovni in finančni načrt ZRS za leto 2006.    

Ad  8.

Ivan Batagelj-S54A je dal pobudo, da se v imenu udeležencev konference odnese cvetje na grob Ivana Miheva-S57FS, kar so delegati tudi potrdili.

Vilko Oblak-S51XO, radioklub Ajdovščina (apel na uporabnike foruma ZRS, da dobro premislijo, preden objavljajo svoje prispevke – problematika v zvezi s KVP 2005, objava paralelnih rezultatov/S57AD idr.; napoved kandidature radiokluba Ajdovščina-S53AAN za organizacijo konference ZRS leta 2009, ko bo radioklub imel 50-letnico delovanja; predstavitev izkušenj pri pridobivanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti radiokluba, organizaciji tečajev za operaterske izpite, uvajanju operaterjev v delo na radijski postaji in pri delu z mladino).

Boško Karabaš-S51BK, radioklub Krško (vodstva radioklubov morajo obravnavati gradiva za konferenco, sprejeti stališča in zagotoviti prisotnost svojega predstavnika/slaba udeležba radioklubov na konferenci; predstavitev aktivnosti in doseženih rezultatov članov radiokluba Krško-S53JPQ v tekmovanjih, še posebno na ARG prvenstvih ZRS; članice radiokluba so v sestavu reprezentance ZRS na IARU ARDF prvenstvu na Tari, septembra 2005, dosegle odlična mesta/prve medalje za ZRS, ZOTKS jim je dala pisne zahvale, s strani ZRS pa niso dobile ustreznega priznanja; o aktivnostih radioamaterske organizacije in uspehih naših ARG tekmovalcev se v medijih premalo obvešča širšo javnost, za kar mora poskrbeti ZRS kot krovna organizacija; pohvala za urejanje TTX strani pri RTV Slovenija; problematika financiranja udeležbe ekipe ZRS na mednarodnih IARU ARDF tekmovanjih/radioklubi prispevajo za svoje člane ekipe prevelika sredstva, za nastop slovenske reprezentance je treba zagotoviti tudi druge finančne vire; informacija o sodelovanju radiokluba Krško na področju Civilne zaščite; radioklub sicer prejema določena finančna sredstva za ARG dejavnost preko občinske ZOTKS, dobil pa bi jih še več, če bi imel status športne organizacije; tudi radioklub Krško bo kandidiral za organizacijo konference ZRS leta 2009, ob 50-letnici delovanja radiokluba).

Silvo Obrul-S50X, radioklub Slovenj Gradec (nujnost sodelovanja vseh slovenskih radioamaterjev, članov ZRS in tudi nečlanov organizacije, pri  reševanju aktualnih problemov radioamaterske dejavnosti - radioamaterska zakonodaja/APEK, postavljanje radioamaterskih objektov in anten/MOP, »gradbeni pravilnik«, druga zakonodaja, ki zadeva delovanje radioamaterjev; opis problemov in stroškov pri pridobitvi dovoljenj za postavitev nosilca za instalacijo EME antene v Slovenj Gradcu; novi zakon o društvih - ZRS si mora zagotoviti status društva/zveze, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami/sodelovanje z Upravo RS za zaščito in reševanje, pogodba ZRS-URSZR, aktivnosti ARON idr.; ZRS kot krovna organizacija sicer dobro zastopa naše interese pri državnih organih in institucijah).

Predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil za razpravo, obrazložil svoje poglede na podane pobude in predloge ter poudaril, da jih bo upravni odbor ZRS obravnaval in pripravil najustreznejše rešitve.           

Ad  9.

SKLEPI 34. KONFERENCE ZRS

Sklep štev. 1

Konference ZRS je sprejela poročilo upravnega odbora ZRS, vključno s poročili managerjev ZRS, finančno poročilo ZRS in poročilo nadzornega odbora ZRS za leto 2005.

Sklep štev. 2

a) Konferenca ZRS je izvolila Simona Mermala-S53RM za člana upravnega odbora ZRS.

b) Konferenca ZRS je izvolila Igorja Kafola-S51IK za člana nadzornega odbora ZRS.   

Sklep štev. 3

Konferenca ZRS je sprejela delovni in finančni načrt za leto 2006 v predloženem besedilu in objavljenem v glasilu CQ ZRS, štev. 2/2006.   

Sklep štev. 4

Upravni odbor ZRS naj obravnava pobude in predloge, ki so jih podali delegati v razpravi na konferenci, in pripravi ustrezne obrazložitve oziroma rešitve.

Predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil delegatom in gostom za udeležbo in razpravo na konferenci, radioklubu Slovenj Gradec-S59DCD pa za organizacijo, gostoljubnost in izvedbo spremljajočih aktivnosti.

Konferenca je bila zaključena ob 17.50 uri.

Zapisnik 34. konference ZRS s spremno dokumentacijo je v arhivu ZRS.

Zapisnikar:

Drago Grabenšek-S59AR, sekretar ZRS

Zapisnik 34. konference ZRS je potrdil upravni odbor ZRS na svoji 6. seji, ki je bila

31. maja 2006, v Ljubljani.  

Overitelji zapisnika:

1.   Miro Kokol-S51SK, radioklub Ribnica

2.  Dejan Gale-S57BCT, radioklub Slovenija, Ljubljana  

3.  Franci Padežnik-S51HF, radioklub Slovenska Bistrica  

Fotografije s konference ZRS in hamfesta si lahko ogledate na spletnih straneh radiokluba Slovenj Gradec: www.s59dcd.si