Naslednja, 35. konferenca ZRS bo redna letna in hkrati tudi volilna, ker sedanjim organom ZRS poteče mandat. Na podlagi 14. člena Statuta Zveze radioamaterjev Slovenije je upravni odbor ZRS na svoji 7. seji, v Ljubljani, dne 31. avgusta 2006, sprejel

 

Sklep o uvedbi predvolilnih postopkov za volitve organov ZRS
na redni letni konferenci ZRS, ki bo leta 2007.


1.  S 1. septembrom 2006 začnejo teči predvolilni postopki za vlaganje kandidatur za člane organov ZRS, ki jih voli konferenca ZRS za štiriletno mandatno obdobje:  
1.1.           Predsednika ZRS  
1.2.           Treh podpredsednikov ZRS  
1.3.           Upravnega odbora ZRS, ki ga v skladu z 20. členom statuta ZRS sestavljajo:
-         predsednik, ki je istočasno tudi predsednik ZRS,
-         trije podpredsedniki, ki so istočasno tudi podpredsedniki ZRS,
-         šest managerjev ZRS (za KV dejavnost, za UKV dejavnost, za ARG dejavnost,
     za PR dejavnost, za RPT in ATV dejavnost, za diplome),
-         en član.
Sestav upravnega odbora ZRS predlaga konferenci ZRS mandatar- kandidat za predsednika ZRS.
1.4.           Nadzornega odbora ZRS, ki ga v skladu s 24. členom statuta ZRS sestavljajo predsednik in štirje člani; predsednika izmed sebe izvolijo člani odbora.
1.5.           Disciplinske komisije ZRS, ki jo skladno s 25. členom statuta ZRS sestavljajo    
predsednik in štirje člani; predsednika izmed sebe izvolijo člani komisije.  
 
2.  Kandidati za člane organov ZRS morajo biti iz radioklubov, ki so včlanjeni v ZRS.
3.  Kandidaturo se vloži pisno na naslov ZRS in mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu: ime in priimek, klicni znak, polni naslov kandidata, izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, ter naziv in polni naslov predlagatelja-radiokluba.
4.  Kandidaturo za posameznega člana organov, ki jih voli konferenca ZRS, lahko vloži en ali več radioklubov, ki so včlanjeni v ZRS.
5.  Rok za vlaganje kandidatur je 1. december 2006.
6.  Predvsem od kandidatov za predsednika ZRS pričakujemo, da bodo predstavili svoje programe na spletnih straneh ZRS in tudi v glasilu CQ ZRS, upravnemu odboru ZRS pa jih morajo dostaviti najkasneje do 15. januarja 2007, da bodo objavljeni v gradivu za 35. konferenco ZRS.
Ljubljana, 31. avgusta 2006                                                                              Ivan Batagelj, S54A, l.r.  
                                                                                                                                   predsednik ZRS