Vloga za radioamatersko dovoljenje ali njegovo podaljšanje.

Upravne takse iz tarifne številke 35 in takse za vloge iz tarifne številke 1, če so povezane z upravnimi spisi in dejanji, za katere je s tarifno številko 35 predpisana posebna upravna taksa, se vplačujejo na vplačilni račun:

01100-1000345513, sklic na številko: 11 28401-7111207-2008 (zadnja številka je letnica)

z navedbo namena plačila:

Plačilo upravne takse v zvezi z vlogo za radioamatersko dovoljenje.

Za prejemnika plačila navedete: Državni proračun upravne takse s področja prometa in zvez

Fotokopija plačila se priloži k vlogi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja.