Pozdravljeni!

V Uradnem listu RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010 je objavljen ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (ZVNDN-B). ( http://www.uradni-list.si/1/content?id=101020 )

2. člen

Za četrtim odstavkom 21. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Prostovoljna gasilska društva in njihove zveze, postaje gorske reševalne službe in njihova zveza, jamarska društva in njihova zveza, potapljaška društva in njihova zveza, kinološka društva in njihova zveza, društva vodnikov reševalnih psov in njihova zveza, taborniška in skavtska društva in njihove zveze, Rdeči križ Slovenije in območna združenja, radioamaterska društva in njihova zveza, Planinska zveza Slovenije in določena planinska društva, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev in druga društva, ki v skladu s prvim odstavkom tega člena organizirajo enote, službe in druge operativne sestave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ali izvajajo druge naloge v skladu s tem zakonom, opravljajo humanitarno dejavnost in delujejo v javnem interesu. Status delovanja v javnem interesu za nevladne organizacije, ki niso vključene v prejšnji stavek, pa opravljajo določene naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja, ugotavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje tako, da upošteva, ali te nevladne organizacije opravljajo podobne dejavnosti kot nevladne organizacije iz prejšnjega stavka ter s smiselno uporabo predpisov o društvih.«.

Iz navedenega izhaja, da imajo vsa radioamaterska društva in njihova zveza status društva v javnem interesu.

Hvala ekipi posameznikov, ki je delala na tem in vsem ostalim, ki ste s svojim delom pripomogli k temu, da se stanje radioamaterske dejavnosti izboljšuje.

*******************************************************************
20.12.2010
Na URSZR so nam na nov člen dali naslednje tolmačenje:
*******************************************************************************
V zvezi z zaprosilom za pridobitev obrazložitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu za radioamaterska društva in njihovo zvezo vam v nadaljevanju pošiljam sledeče pojasnilo:

V Uradnem listu RS, št. 61/06 z dne 13.6.2006 je bil objavljen Zakon o društvih, ki v 35. členu opredeljuje pridobitev statusa s posebnim
zakonom. Z navedenim členom je zakonodajalec opredelil, da če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi
njegove splošno koristne dejavnosti, priznan poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na
drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo društvo v javnem
interesu na podlagi tega zakona.

Radioamaterska društva (to so tista društva, ki delujejo v okviru zveze, torej so vključena v zvezo) in njihova zveza so humanitarna
organizacija, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker uresničujejo naloge, ki so v javnem interesu in
so predpisane z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.: 51/06-uradno prečiščeno besedilo in 97/10), kjer
je v petem odstavku 21. člena definirano, da radioamaterska društva in njihova zveza opravljajo humanitarno dejavnost, ki se opravlja v
javnem interesu.

Iz obrazložitve sledi, da imajo radioamaterska društva in njihova zveza pridobljen status organizacije, ki deluje v javnem interesu na
podlagi 35. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.: 61/06). Z Ministrstvom za notranje zadeve se moramo dogovoriti, da bomo status
javnega interesa, kot pristojno ministrstvo, po uradni dolžnosti, uredili oz. vnesli podatke o navedenem statusu za posamezna društva in
zvezo, v register društev, ki jim to na podlagi novega zakona pripada.

**************************************************************************************

Torej po uradni dolžnosti bodo dobila status društva v javnem interesu le radioamaterska društva, ki so člani zveze. Takšno je tolmačenje URSZR.

Iz navedenega izhaja, da bosta URSZR in MNZ po uradni dolžnosti morala osvežiti evidence društev v javnem interesu, in da bodo zaprosili zveze, za posredovanje podatkov o društvih, ki so njihovi člani. Naj pozovem še enkrat člane zveze, da pošljejo svoje podatke, da bo zveza lahko posredovala URSZR pravilne podatke o radioklubih in sicer poleg naziva in naslova kluba potrebujemo še davčno in matično številko RK in kontaktno osebo ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali po pošti). Hvala