KV PRVENSTVO ZRS 2006 - nedelja, 19. novembra 2006

Po sklepu 7. seje upravnega odbora ZRS se pravila za tekmovanje KVP ZRS zaenkrat ne spreminjajo (veljavna pravila so objavljena v CQ ZRS, štev. 5/2005, in na spletnih straneh KVP.

 

Upravni odbor ZRS je na 8. seji sprejel naslednja merila in postopke tekmovalne komisije za pregled dnevnikov in ugotavljanje rezultatov za KV prvenstvo ZRS:

Osnove dela KVP komisije

KVP komisija je tehnični organ upravnega odbora ZRS, imenovana za potrebe obdelave dnevnikov tekmovanja KVP ZRS, njihove objave in tolmačenja meril in postopkov v skladu z veljavnimi pravili tekmovanja.

KVP komisija se odloča z večino in kot tehnični organ nima potrebe po izvolitvi predsednika komisije.
Po opravljenem delu KVP komisija objavi rezultate in poda poročilo upravnemu odboru ZRS, s tem je delo KVP komisije tudi zaključeno.
 
Način obdelave dnevnikov in ugotavljanje rezultatov

Dnevniki, prejeti po datumu za sprejemanje, se upoštevajo za kontrolo.
Dnevniki, kjer se podatki v dnevniku ne skladajo z oddajanimi podatki, se diskvalificirajo, ker vsem dodajajo napako.
Dnevniki nečlanov ZRS se uvrstijo v dnevnike za kontrolo.
Izvrši se navzkrižni pregled zvez, brišejo se zveze, ki se v  dnevnikih pojavljajo samo enkrat, dvojne zveze pa se upoštevajo pri pregledu.
Napačno sprejet množitelj/letnica briše zvezo samo tistemu, ki ga je napačno sprejel.
Zveza se odvzame samo postaji, ki v sprejetem dnevniku ni pravilno sprejela znaka druge radijske postaje.
Dvojne zveze se v procesu računalniške obdelave označijo z 0 točkami in se ne štejejo med prijavljene zveze in se ne upoštevajo pri izračunu odstotka napačnih zvez.

Na internetni strani KVP se objavijo neuradni rezultati. V kolikor v roku 15 dni ni pritožb, se objavijo v CQ ZRS kot uradni rezultati tekmovanja KVP ZRS.

Komisija po roku obravnava morebitne pritožbe in če so le-te v skladu z načeli ali tipkarske napake pri obdelavi dnevnikov, ustrezno korigira rezultate.

Oblika objave na internetu: doseženo mesto, znak, prijavljene - dvojne zveze, priznane zveze, prijavljeni množitelji, priznani množitelji, odstotek razlike med prijavljenimi in priznanimi zvezami, rezultat.

Goran Krajcar-S52P

KV manager ZRS