Na podlagi 8. člena Statuta Zveze radioamaterjev Slovenije, ki je bil sprejet na konferenci ZRS, ki je bila 23. aprila 2005 v Ljubljani je upravni odbor ZRS sprejel naslednji

 

 

 

P R A V I L N I K
o priznanjih Zveze radioamaterjev Slovenije
 
 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Zveza radioamaterjev Slovenije (v nadaljevanju ZRS) podeljuje priznanja ZRS posameznikom, organizacijam, institucijam ki so s svojim delovanjem pomembno prispevali k razvoju radioamaterske dejavnosti v radioklubih, v okoljih kjer delujejo, v Zvezi radioamaterjev Slovenije, v mednarodni skupnosti, ki imajo trajen značaj in so v skladu z določili tega pravilnika.

 

 

2. člen

 

Priznanja lahko prejmejo:

- klubi in posamezniki, člani ZRS in posamezniki za rezultate, ki so jih dosegli na področjih organizacije, članstva, tehničnih in raziskovalnih dejavnosti, publicitete in popularizacije ter ostalih dejavnosti in s tem dali prispevek k razvoju in napredku radioamaterske dejavnosti v najširšem smislu;
- druge organizacije, organi in skupnosti ter občani (v nadaljevanju posamezniki in organizacije), ki sodelujejo z ZRS in klubi in prispevajo k razvoju radioamaterske dejavnosti.

 

 

 

2. VRSTA PRIZNANJ IN POGOJI ZA DODELITEV

 

3. člen

 

ZNAČKA ZRS

 

ZRS podeljuje posameznim članom radioklubov:

 

-       bronasto značko ZRS,

-       srebrno značko ZRS,

-       zlato značko ZRS,

 

za dosežke, ki so trajnega pomena za delo v radioklubu ali za enkratne izjemne dosežke, ki so pomembni za delo in razvoj dejavnosti v radioklubu. Značke se praviloma podeljuje stopenjsko in praviloma naj bi med podelitvijo posameznih stopenj preteklo vsaj 5 let. Kot dosežki, ki so pomembni za razvoj in delo v klubu se razumejo delovna prizadevanja posameznikov na organizacijsko vodstvenem področju, razvijanju novih dejavnosti v klubu, dosežke na tekmovalnih področjih, izobraževanju in usposabljanju mladih – novih članov radiokluba, organizaciji med klubskega sodelovanja in vodenju projektov, ki so pomembni za več radioklubov, itd.

 

Nagrajenec prejme značko, listino in značko za pripenjanje.

 

Značka ZRS je velikosti 4 x 5 cm, z oblikovanim emblemom ZRS, v barvnem odtenku brona, srebra ali zlata in izpisom: PRIZNANJE ZNAČKA ZRS in ploščico z imenom, priimkom, klicnim znakom, mestom in datumom podelitve priznanja, vse je vloženo v modrem etuiju velikosti 13 x 16 cm.

 

 

4. člen

 

PLAKETA ZRS

 

ZRS podeljuje radioklubom in posameznim članom radioklubov, ter organizacijam in institucijam izven ZRS:

 

-       bronasto plaketo ZRS,

-       srebrno plaketo ZRS,

-       zlato plaketo ZRS,

 

za dosežke, ki so pomembni za radioamaterje v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju.

 

Nagrajenec prejme plaketo, listino in značko za pripenjanje.

 

Plaketa ZRS je velikosti 5,5 x 7 cm, z oblikovanim emblemom ZRS, v barvnem odtenku brona, srebra ali zlata in izpisom: PRIZNANJE PLAKETA ZRS in ploščico z imenom, priimkom, klicnim znakom, mestom in datumom podelitve priznanja, vse je vloženo v modrem etuiju velikosti 15 cm x 20 cm.

 

 

5. člen

 

Bronasto plaketo ZRS prejmejo posamezniki in klubi za dosežene posebne uspehe na področju radioamaterske dejavnosti v določenem časovnem obdobju, ki so pomembni za razvoj ZRS, ali za izjemne - enkratne dosežke, ki pomenijo napredek v dejavnosti v ZRS in promocijo radioamaterstva v Republiki Sloveniji. Plaketo ZRS se podeljuje praviloma stopenjsko, razen institucijam in organizacijam izven ZRS.

 

 

6. člen

 

Srebrno plaketo ZRS lahko prejmejo posamezniki in klubi, ki so s svojim aktivnim delom in sodelovanjem v aktivnostih v preteklih petih letih dosegli pomembne rezultate pri organiziranju, vodenju in delovanju v ZRS in s tem dali znaten prispevek k razvoju radioamaterske dejavnosti. To priznanje lahko prejme tudi posameznik za enkratni uspeh ali prispevek, ki ima za klub ali ZRS dolgoročnejši pomen oziroma vrednost.

 

 

7. člen

 

Zlato plaketo ZRS prejmejo posamezniki in klubi, ki so s svojim aktivnim delom ustvarili rezultate, ki so pomembni na nivoju države in v mednarodni skupnosti in so priznanja za dolgoletno stalno in uspešno delo v ZRS.

Plaketo ZRS se podeljuje praviloma stopenjsko.

 

Zlato plaketo ZRS, ZRS podeli organizacijam, ki so s svojim delom pomembno prispevale k razvoju ZRS, k ustvarjanju pogojev za delovanje ZRS. Praviloma se plaketo podeli vsaki organizaciji samo enkrat.

 

 

8. člen

 

OLDTIMER ZRS

 

Za 25. letno aktivno delo v ZRS in njenih organizacijah - klubih,
ZRS radio-operaterjem članom podeljuje »srebrno značko OLDTIMER ZRS«

 

Za 50. letno aktivno delo v ZRS in njenih organizacijah,
ZRS radio-operaterjem članom podeljuje »zlato značko OLDTIMER ZRS«.

 

Značko se podeli ob dopolnjeni 25. oziroma 50. letnici po prvemu opravljenemu operaterskemu izpitu. UO ZRS podeli značko na prireditvi » Srečanje oldtimerjev ZRS«, ki jo organizira enkrat letno. V primeru odsotnosti dobitnika priznanja na srečanju se priznanje podeli ob ustrezni priložnosti v radioklubu, katerega član je dobitnik.

 

Značka je oblike 3 cm x 7cm, na kateri je znak ZRS, napis OLDTIMER ZRS in klicni znak člana ZRS.

Evidenco članov, ki izpolnijo pogoje za podelitev značke »OLDTIMER ZRS« vodi strokovna služba ZRS.

 

 

9. člen

 

ZASLUŽNI ČLAN ZRS - priznanje za življenjsko delo v ZRS

 

Radioamaterjem – dolgoletnim članom ZRS, ki so s svojim dolgoletnim predanim delom, na tehničnem, organizacijskem, publicističnem, tekmovalnem, izobraževalnem, vodstvenem področju, ki je »zaznamovalo« delo v ZRS in radioklubih, pomembno prispevali k razvoju ZRS, ZRS podeli priznanje »ZASLUŽNI ČLAN ZRS«.

 

Priznanje je v obliki listine.

 

Predlog za priznanje listine »ZASLUŽNI ČLAN ZRS« lahko poda UO ZRS, vodstva radioklubov in managerji ZRS.

 

Predlagatelj mora v svojem predlogu utemeljiti svoj predlog s celovito navedbo dela, rezultatov in zaslug s katerimi je kandidat zaznamoval obdobje v razvoju ZRS.

 

Nepopolno utemeljen predlog UO ZRS vrne predlagatelju v dopolnitev s tem, da mu določi rok za dopolnitev predloga.

 

Priznanja se zaslužnim članom ZRS podeljujejo na konferencah ZRS ali na letnih srečanjih Slovenskih radioamaterjev.

 

 

10. člen

 

PRIZNANJA OB JUBILEJIH ZRS

 

Ob jubilejih ZRS, UO lahko podeli posebna priznanja organizacijam in posameznikom, ki so s svojim delom, vidno prispevali k uspehom ZRS in njenih organizacij, dejavnosti ZRS v določenem obdobju ( zadnjih deset let).

 

 

 

3. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

 

11. člen

 

Predloge za dodelitev priznanj ZRS lahko dajejo posamezniki, organi klubov in organi ZRS.

 

UO ZRS sklepa o podelitvi priznanj ZRS praviloma dvakrat na leto in sicer:

1. v mesecu maju
2. v mesecu novembru

 

Predlagatelj za podelitev priznanja poda predlog z utemeljitvijo za posamezno stopnjo priznanja na ZRS ali do konca aprila ali do konca oktobra v letu v katerem naj bi bilo priznanje podeljeno.

Predloge za dodelitev priznanj je predlagatelj dolžan poslati ZRS na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika, s konkretnimi obrazložitvami oz. utemeljitvami na podlagi določb tega pravilnika.

 

Po tem roku prispele vloge se vrnejo predlagatelju, oziroma upoštevajo, kot, da so prispela v naslednjem terminu.

 

 

12. člen

 

Izjemoma lahko predloge za bronasto, srebrno ali zlato značko ZRS pošlje predlagatelj najmanj 60 dni pred podelitvijo priznanj.

 

 

13. člen

 

UO ZRS na podlagi predlogov za podelitev priznanj opravi razpravo in o vrsti ter višini priznanj odloči s sklepom.

 

Priznanja se podelijo ob rednih konferencah ZRS, srečanjih in tekmovanjih, pomembnih obletnicah in drugih slovesnostih, ki jih organizira ZRS in klubi oziroma ob priložnostih po predlogu predlagatelja priznanj.

 

 

 

4. PRIZNANJA ZA POSEBNE DOSEŽKE V ZRS

 

14. člen

 

Z namenom stimuliranja in pospeševanja aktivnosti in dejavnosti za katere UO meni, da bi lahko pomembno povečale aktivnosti in motiviranost radioamaterjev na posameznih področjih lahko UO ZRS razpiše natečaje za posebne dosežke v ZRS (kot npr. natečaj za najboljši tehnični prispevek v CQ ZRS, najboljši prispevek o dejavnostih v radioklubih, za najbolj inovativno tehnično rešitev posameznega tehničnega problema, priznanje za doseženo najboljšo uvrstitev v mednarodnem tekmovanju za katerega UO ZRS meni, da je pomembno iz vidika sodelovanja S5 operatorjev, zaradi promocije Slovenskega radioamaterstva in tudi države Slovenije in podobno..... ). V razpisu se določi tudi priznanja in nagrade za udeležence natečaja.

 

Natečaj se razpiše za določeno obdobje, za določeno tehnično področje pomembno za dejavnost članov, določi se kriterije in merila za vrednotenje prispevkov in rešitev, imenuje se komisija, ki vodi natečaj - projekt in opravi izbor, itd.

 

Natečaj se objavi v CQ ZRS in na spletnih straneh ZRS, prav tako se objavijo rezultati in nagrajeni dosežki.

 

Priznanje za posebne dosežke se lahko podeli tudi izven razpisa ZRS v kolikor posamezen član organizacije doseže viden dosežek, ki je pomemben za organizacijo in ga ni mogoče nagraditi z drugimi priznanji.

 

Priznanja se podelijo na enem od srečanj radioamaterjev, ki jih organizira ali soorganizira ZRS.

 

 

 

5. REGISTER PRIZNANJ

15. člen

 

ZRS vodi register podeljenih priznanj. V register se vpisuje ime in priimek, klicni znak prejemnika priznanja, vrsta in stopnja priznanja, datum sklepa UO ZRS o podelitvi priznanja.

 

Strokovna služba ZRS vzpostavi register podeljenih priznanj ZRS.

Prejemnik priznanja, soglaša, da se njegovo ime in priimek, klicni znak objavi v publikacijah ZRS ter vodi v registru priznanj ZRS.

 

Seznam dobitnikov priznanj, vrsto priznanj, klicne znake dobitnikov priznanj, ki so v določenem koledarskem letu prejeli priznanja ZRS, se vsako leto objavi v reviji CQ ZRS.

 

 

 

6. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 

16. člen

 

Priznanja, ki jih je ZRS podelila do sprejema tega pravilnika se upoštevajo in vrednotijo smiselno z določili tega pravilnika.

 

 

17. člen

 

Ta pravilnik je sprejel UO ZRS na svoji 11. redni seji, ki je bila 12. februarja 2009 v Ljubljani, in začne veljati z dnevom sprejema. Pravilnik se objavi v CQ ZRS. Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih Zveze radioamaterjev Slovenije, ki je bil sprejet 19. junija 2003.

UO ZRS je 15. marca 2016 sprejel spremenjen 8. člen.

 

 

Bojan Majhenič, S52ME
predsednik ZRS
PRILOGA:

Pravilnik o priznanjih ZRS