Pravila ZRS MARATON - OPEN ACTIVITY

PRAVILA VHF/UHF TEKMOVANJA
ZRS MARATON - OPEN ACTIVITY 

 

1. ORGANIZATOR TEKMOVANJA je Zveza radioamaterjev Slovenije (ZRS). Izvajalec tekmovanja je UKV manager.

 

2. SODELOVANJE – Pravico do sodelovanja v tekmovanju imajo vse licencirane postaje iz držav I. regiona IARU.

 

3. DATUM TEKMOVANJA – Tekmovanje je razdeljeno na 10 terminov z začetkom v mesecu marcu ter zaključkom v mesecu decembru. Tekmovanje poteka vsako nedeljo v tretjem vikendu meseca.

 

4. ČAS TEKMOVANJA - Od 09.00 do 14.00 po lokalnem času (08-13 UTC v zimskih terminih in 07-12 UTC v letnih terminih). V tekmovalnem dnevniku se vodi UTC čas.

 

5. KATEGORIJE

S5 postaje:

A. 50 MHz, en operater, vrste dela: CW (50,080-50,100), CW/SSB (50,130-50.500) in FM (F41-F59, razen F51)

B. 144 MHz, en operater, vrste dela: CW (144,035-144,150), CW/SSB (144,150-144,399) in FM (V16-V47, razen V40)

C. 144 MHz, en operater, vrste dela: FM (V16-V47, razen V40)

D. 432 MHz, en operater, vrste dela: CW (432,000-432,100), CW/SSB (432,100-432,399) in FM (U272-U287, razen U280)

E. začetnik

F. 50MHz/144MHz/432MHz, več operaterjev, vrste dela enako kot v kategorijah A, B in D

Tuje postaje:

G. 50 MHz, en operater, vrste dela enako kot v kategoriji A

H. 144 MHz, en operater, vrste dela enako kot v kategoriji B

I. 144 MHz, en operater, vrste dela enako kot v kategoriji C

J. 432 MHz, en operater, vrste dela enako kot v kategoriji D

 

Tekmovalci se morajo držati notranje razdelitve frekvenčnih pasov glede načina dela in vrste modulacije. Pri FM načinu dela se priporoča uporaba kanalskega razmaka 10kHz na 50MHz, oziroma 12,5kHz na 144/432MHz. V primeru prevelikih motenj, se lahko uporablja kanalski raster 20kHz na 50MHz in 25kHz na 144/432MHz.

Največja skupna moč oddajnika ne sme presegati največje moči, ki jo določa licenca sodelujoče postaje.

Dovoljen je samo en oddajni signal na posameznem frekvenčnem področju.

Tekmovalci lahko za posamezne termine izberejo poljubno lokacijo, le te pa v času trajanja tekmovanja ne smejo menjati.

Ista radijska postaja lahko v posameznem terminu tekmuje v večih kategorijah, in sicer, v kategoriji A, B ali C in D (S5 postaje) oz. G, H ali I, in J (tuje postaje). Kategorijo lahko iz termina v termin poljubno menjamo. 

Klubske radijske postaje lahko tekmujejo samo v kategoriji F (več operaterjev, vse frekvence).  Postaje, ki tekmujejo v kategoriji F, morajo imeti vso tekmovalno opremo (antene, oddajnike in sprejemnike za vsa tri frekvenčna področja) postavljeno znotraj območja s premerom 500m.

V kategorijo E (začetnik) se lahko uvrstijo (na lastno željo) radijske postaje, ki so istočasno uvrščene v katerkoli kategorijo (B in C kategorija se izključujeta), pod pogojem, da ima operater v času prvega termina tekmovanja radioamatersko licenco manj kot 3 leta.

Zveze, vzpostavljene preko satelitov, meseca (EME), meteorskih rojev (MS), repetitorjev, retranslatorjev ter crossband pretvornikov, se ne priznajo kot veljavne.

 

6. NAČIN VZPOSTAVLJANJA ZVEZ

Pri vsaki vzpostavljeni zvezi je potrebno izmenjati klicni znak, oceno sprejema (RS(T)), zaporedno številko zveze (le-ta se na vsakem frekvenčnem obsegu začne z 001), UL (univerzalni lokator). Pri zvezah, vzpostavljenih v načinu dela FM, je potrebno v tekmovalni dnevnik zabeležiti tudi številko simpleksnega kanala.

Vzpostavljanje zvez na FM simpleksnih kanalih poteka po sistemu predajanja frekvence (štafeta), kar pomeni, da lahko radijska postaja vzpostavi največ dve zaporedni zvezi na istem simpleksnem kanalu. Tretja zveza na istem simpleksnem kanalu je dovoljena šele po preteku 10-ih minut, razen če ni bila v tem času vzpostavljena zveza na kakšnem drugem simpleksnem kanalu.

Po spremembi načina dela med FM in SSB/CW je potrebno ostati v novem načinu dela najmanj 10 minut, kar mora biti razvidno iz tekmovalnega dnevnika.

 

7. TOČKOVANJE – V času trajanja tekmovanja se na posameznem frekvenčnem območju z isto radijsko postajo prizna samo ena zveza. Vsako dvojno zvezo je potrebno vnesti v tekmovalni dnevnik in jo vidno označiti kot dvojno.

Točkujejo se vse kompletne zveze na naslednji način:

-        zveze v FM načinu dela po ključu 1 km je 1 točka,

-        zveze v SSB načinu dela po ključu 1 km sta 2 točki,

-        zveze v CW načinu dela po ključu 1 km so 3 točke.

 

Množilci so različna mala S5 UL polja.

 

Izračun točk za posamezen termin tekmovanja in vsako kategorijo dobimo tako, da seštejemo točke vseh kompletnih zvez in jih pomnožimo z vsoto množilcev.

 

Po prejemu tekmovalnih dnevnikov bo tekmovalna komisija za množilce priznala le tiste klicne znake (njihova mala S5 UL polja), ki se pojavijo v prejetih dnevnikih vsaj petih radijskih postaj.

 

Število točk za kategorijo F (več operaterjev, vse frekvence) se izračuna tako, da se rezultat na 144MHz množi z 1, rezultat na 50MHz se množi s faktorjem, ki je enak razmerju najboljšega rezultata S5 postaje na 144MHz in najboljšega rezultata S5 postaje na 50MHz, rezultat na 432MHz se množi s faktorjem, ki je enak razmerju najboljšega rezultata S5 postaje na 144MHz in najboljšega rezultata S5 postaje na 432MHz; tako dobljeni zmnožki se seštejejo.

 

Število točk za kategorijo E (začetnik) se izračuna na podoben način: rezultat, dosežen  na 144MHz (kategorija B ali C) se množi z 1; rezultat, dosežen na 50MHz se množi s faktorjem, ki je enak razmerju najboljšega rezultata operaterja-začetnika na 144MHz in najboljšega rezultata operaterja-začetnika na 50MHz; rezultat na 432MHz se množi s faktorjem, ki je enak razmerju najboljšega rezultata operaterja-začetnika na 144MHz in najboljšega rezultata operaterja-začetnika na 432MHz.

 

Letni rezultat za vsako kategorijo dobimo s seštevkom točk 7-ih najboljših terminov v koledarskem letu. Radijskim postajam, ki so za določeno kategorijo poslale dnevnike za vseh 10 tekmovalnih terminov, se letni rezultat izračuna s seštevkom točk 8-ih najboljših terminov. V letni rezultat določene kategorije se uvrstijo le tiste radijske postaje, ki so poslale dnevnike za najmanj 3 tekmovalne termine v tej kategoriji.

 

8. TEKMOVALNI DNEVNIKI – Tekmovalni dnevniki se vodijo v standardni obliki za vsak termin ter vsako frekvenčno področje ločeno. Program ZRS maraton si lahko prenesete na svoj računalnik.

 

9. BRISANJE ZVEZ IN DISKVALIFIKACIJA – Brišejo se vse zveze, ki vsebujejo napačno sprejet podatek o zvezi, ko čas zveze odstopa za več kot 5 minut in tiste zveze, s katerimi je kršeno 10-minutno pravilo in štafetno pravilo. Radijsko postajo, ki grobo krši ta pravila, se lahko diskvalificira.

 

10. POŠILJANJE TEKMOVALNIH DNEVNIKOV ZA POSAMEZNI TERMIN - Rok za pošiljanje tekmovalnih dnevnikov je 7 dni (do vključno drugega ponedeljka po tekmovanju). Dnevnike je potrebno poslati v elektronski obliki izključno v formatu EDI, katerega sestavni del je tudi zbirni list. Ker vsi programi za vodenje tekmovalnih dnevnikov ne omogočajo vnosa dodatnega podatka (v tem primeru številke simpleksnega kanala) se seznam s pari številka zveze/simpleksni kanal pošlje v posebni datoteki (navadna tekstovna datoteka ali .DOC datoteka ali .XLS datoteka). V kolikor prispejo tekmovalni dnevniki, ki niso zapisani v formatu EDI ali dnevniki (vključno z zbirnimi listi), ki niso pravilno izpolnjeni in kot taki ne omogočajo računalniške obdelave, bo komisija pri objavi seznama prispelih dnevnikov takšne dnevnike posebej označila. Tekmovalci morajo najpozneje v 5-ih dneh po objavi seznama prispelih dnevnikov komisiji posredovati pravilno izpolnjene dnevnike, sicer bodo ostali neuvrščeni.

Dnevniki se pošiljajo izključno preko spleta na naslov:

naslov: http://slovhf.net/vhfmanager/

 

Izvajalec tekmovanja po elektronski pošti potrdi prejem dnevnikov.

11. OBDELAVA DNEVNIKOV TER OBJAVA REZULTATOV – Za obdelavo prispelih dnevnikov je odgovoren izvajalec tekmovanja, ki objavi seznam prispelih dnevnikov najkasneje v 3 dneh po preteku roka za oddajo dnevnikov, neuradne rezultate pa objavi najkasneje v 12 dneh po preteku roka za oddajo dnevnikov. Uradna objava seznama prispelih dnevnikov ter rezultatov za posamezni termin bo na spletni strani http://slovhf.net/vhfmanager/ . Rok za pritožbe je 5 dni po objavi neuradnih rezultatov na spletni strani. V kolikor v tem času ne prejme nobene pritožbe, postanejo rezultati uradni. Objava rezultatov v glasilu CQ ZRS ter na BBS-ih je zgolj informativne narave.

Morebitne pritožbe se pošlje na naslov

 

ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE
Bezjakova 151
2341 LIMBUŠ
SLOVENIJA

ali po elektronski pošti na naslov zrsmaraton@hamradio.si.

12. NAGRADE – Organizator podeli nagrade za končni rezultat tekmovanja za vsako kategorijo, in sicer: od 1. do 3. mesta pokal ali plaketa in diploma, od 4. do 6. mesta diploma. Če je v posamezni kategoriji udeleženih manj kot 10 tekmovalcev, se pokal ali plaketa podeli samo za 1. mesto. Tekmovalci, ki bodo poslali dnevnike za vseh 10 terminov, bodo prejeli spominsko diplomo.

O kraju in času podelitve nagrad bodo tekmovalci pravočasno obveščeni preko spletnih strani organizatorja in soorganizatorja.

13. KONČNE DOLOČBE -  Pravico tolmačenja in spreminjanja teh pravil ter odločanja v primeru pritožb ima organizator. Odločbe organizatorja oziroma od njega pooblaščene tekmovalne komisije so dokončne.

Dodatna pojasnila dobite prek elektronske pošte zrsmaraton@hamradio.si ali na portalu ZRS na naslovu www.hamradio.si .

Ta pravila stopijo v veljavo 01.01.2010.

Zveza Radioamaterjev Slovenije