S5 Field day

1. CILJ
Tekmovanje S5 Field day je idealna prilika za promocijo radioamaterske dejavnosti v naravi in za stimuliranje klubskih aktivnosti. Odvija se v okviru in po pravilih IARU Region 1 Field Day Contesta, organizator tekmovanja pa je Zveza radioamaterjev Slovenije. Namen tekmovanja je vzpostavljanje radioamaterskih zvez iz lokacij v naravi, z začasno postavljenimi antenami in brez uporabe električnega omrežja.

2. DATUM IN ČAS
CW : prvi (polni) vikend v juniju - sobota 1500 UTC do nedelje 1459 UTC (2010: 05./06. junij)
SSB: prvi (polni) vikend v septembru - sobota 1300 UTC do nedelje 1259 UTC (2010: 04./05. september)

3. PODROČJA DELA
1,8 / 3,5 / 7 / 14 / 21 / 28 MHz
Tekmovalne aktivnosti naj bi se po priporočilih KV komiteja regiona 1 IARU izvajale na naslednjih obsegih:
CW: 3510 - 3560, 7000 - 7040, 14000 - 14060 kHz
SSB: 3600 - 3650, 3700 - 3800, 7060 - 7100, 7130 - 7200, 14125 - 14300 kHz

4. DELOVNI POGOJI ZA VSE PRENOSNE POSTAJE

Oprema prenosne postaje (portable) mora biti prenosne narave, uporabljati mora začasno postavljene antenske sisteme in mora biti napajana iz virov, ki niso odvisni od javnega električnega omrežja. Uporaba predhodno nameščene opreme ni dovoljena. Prenosna postaja ne sme uporabljati mrežnih virov za napajanje.
Postavitev postaje in antenskega sistema se ne sme začeti prej kot 24 ur pred začetkom tekmovanja. Uporaba hiš in drugih objektov za postavitev anten/antenskih sistemov ni dovoljena. Razdalja do najbližjega električnega priključka ali naseljenega objekta mora biti vsaj 100m.
Dovoljena je uporaba ene radijske postaje, oziroma enega sprejemnika in enega oddajnika. Dovoljeno je imeti rezervno opremo na lokaciji, vendar nepriključeno na vir napajanja med delovanje glavne opreme. Oddajna moč naj bo nastavljena na maksimalno moč po izbrani kategoriji in naj bo vedno pod nadzorom.

5. KATEGORIJE
A. prenosne postaje (/P), en operater, QRP, neomejene (CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP , CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED, CATEGORY-POWER: QRP)
B. prenosne postaje (/P), več operaterjev, mala moč, omejene (CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP , CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED, CATEGORY-POWER: LOW)
C. prenosne postaje (/P), več operaterjev, QRP, neomejene (CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP , CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED, CATEGORY-POWER: QRP)
D. prenosne postaje (/P), več operaterjev, mala moč, neomejene (CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP , CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED, CATEGORY-POWER: LOW)
E. prenosne postaje (/P), več operaterjev, velika moč, neomejene (CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP , CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED, CATEGORY-POWER: HIGH)
F. fiksne postaje

Izhodna moč:
- QRP = največ 5W
- mala moč = največ 100W
- velika moč = moč po licenci/več kot 100W
Omejenim postajam (kategorija B) je dovoljena samo ena antena z enim elementom (vodoravnim ali navpičnim), ki ne sme biti podprta z več kot dvema podpornima (dvignjenima) nosilcema, visokima največ 15m nad tlemi.
Postajam z samo enim operaterjem (kategorija A) je dovoljeno delati največ 18 ur od 24 ur tekmovalnega časa. Čas počitka (6 ur) mora biti seštevek največ treh časovnih obdobij, jasno označenih v tekmovalnem dnevniku.

6. POZIV
CW : CQ FD
SSB: CQ Field Day

7. IZMENJAVA RAPORTOV
Postaje morajo izmenjati raport, ki je sestavljen iz ocene sprejema po RS(T) sistemu in zaporedne številke zveze začenši z 001. Če delana postaja ne odda zaporedne številke, se jo logira s številko 000.

8. TOČKOVANJE
Zveza fiksne postaje s fiksne postajo: 0 točk
Zveze:
- z fiksnimi postajami v Evropi: 2 točki
- z fiksnimi postajami izven Evrope: 3 točke
- s prenosnimi postajami v Evropi: 4 točke
- s prenosnimi postajami izven Evrope: 6 točk
Z vsako postajo lahko naredimo eno zvezo po tekmovalnem področju..
Za prenosne postaje se štejejo samo ob uporabi pripon "/p", "/m", "/mm", or "/am".

9. MNOŽITELJI
En množitelj za vsako WAE državo / DXCC entiteto na vsakem področju posebej.

10. POSEBNI MNOŽITELJI (osnova 1)
Število doseženih točk se dodatno lahko pomnoži s vsoto doseženih posebnih množiteljev, če tekmovalec ali ekipa priloži dokazila v elektronski obliki (dokumente, fotografske posnetke, avdio in video material ipd.), ki potrjujejo:
a) aktivnost na javnem mestu (0,10)
javno mesto: lokacija aktivnosti največ 3000m od središča naseljenega območja z najmanj 1000 prebivalci
b) medijska podpora (obisk novinarjev, radia, televizije) (0,10)
c) podpora lokalne skupnosti in drugih organizacij (0,10)
lokalna skupnost: dokumentirana prisotnost in pomoč pri aktivnosti s strani lokalnih društev, zvez, pripadnikov CZ ipd.
druge organizacije: društva, zveze, klubi …
d) pisno poročilo o aktivnosti (0,10)
oddano poročilo 30 dni po tekmovanju, slikovno gradivo (4), min 300 besed
e) spletna objava aktivnosti (0,10)
spletna stran, slikovno gradivo (10)
f) uporaba alternativnih virov energije (0,20)
alternativni viri energije: napajanje s fotovoltaičnimi sistemi, vetrnimi turbinami, gorilnimi celicami, akumulatorji in generatorji, ki ne uporabljajo fosilnih goriv
g) najmanj 30 vpisov v knjigo obiskovalcev (0,10)
vpis: podpisana zabeležka v knjigo vtisov obiskovalcev
h) mladi operaterji (pod 18 leti starosti), ki so naredili najmanj 20 QSO in je to razvidno iz tekmovalnega dnevnika (vsak 0,10)

11. KONČNI REZULTAT
Končni rezultat je izračunan na podlagi vsote vseh QSO točk pomnoženih z vsoto vseh WAE/DXCC množiteljev in zmnožkom vsote posebnih množiteljev.

12. TEKMOVALNI DNEVNIKI
Tekmovalne dnevnike je potrebno poslati v Cabrillo formatu. Sodelujoči se strinja, da se lahko njegov dnevnik uporabi za pregled tudi zunaj S5 (druga FD tekmovanja).

13. NAČIN IN ROK POŠILJANJA DNEVNIKOV
Rok za pošiljanje dnevnikov je najkasneje 7 dni po tekmovanju, na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

14. NAGRADE
Na osnovi doseženih rezultatov organizator podeljuje diplome v vsaki kategoriji za prva tri mesta. V posebnih primerih se lahko podeli tudi dodatne diplome.

15. KONČNE DOLOČBE
Kršitev pravil aktivnosti, nešportno obnašanje, neupoštevanje načel hamspirita so lahko zadostni razlogi za diskvalifikacijo/neuvrstitev.
Za ugotovitev in objavo rezultatov organizator tekmovanja imenuje tekmovalno komisijo. Odločitve komisije so dokončne. Pravico tolmačenja in sprememb teh pravil ima organizator tekmovanja.

Pravila v PDF formatu.